De coöperatie

Samen maken we het verschil

De Coöperatie

Het centrale doel van ECM is om te komen tot een Meierijstadse samenleving die duurzaam en houdbaar is. Hierbij ligt bij ons vooral de nadruk op een samenleving die duurzaam om gaat met haar energie. Om een beeld te schetsen van het huidige verbruik: het jaarlijkse energieverbruik van Woningen in Meierijstad bedraagt 109.000.000 kWh aan elektriciteit en 48.000.000 m3 gas. Deze cijfers zijn uit 2018. En dan wordt ook duidelijk dat het omlaag brengen van het verbruik belangrijk is, dat we energie niet mogen verspillen en dat het duurzaam opwekken van zo veel energie een grote uitdaging is in de energietransitie. Maar we kijken natuurlijk breder.

Duurzaamheid en hernieuwbare bronnen

Nederland gebruikt voornamelijk fossiele brandstoffen zoals olie, kolen en gas om energie op te wekken. Deze raken echter steeds verder uitgeput. Het is voor de meeste van ons nauwelijks voor te stellen, maar binnen niet al te lange tijd zijn fossiele brandstoffen zo schaars, dat we er onvoldoende van hebben om onze huizen te kunnen verwarmen. Bovendien hebben fossiele brandstoffen en de winning ervan een verwoestende invloed op het klimaat. Daarnaast stijgt de vraag uit de rest van de wereld (denk aan China en India), waardoor de prijs stijgt. De afhankelijkheid van fossiele brandstoffen moeten we dus terugdringen en dat kan door over te schakelen op duurzame energiebronnen.

Het CBS berekende dat er in 2018 7,4% van onze energie uit hernieuwbare bronnen is opgewekt in Nederland. Deze duurzame energie komt voornamelijk voort uit drie bronnen: wind, biomassa en zon. De verwachting is dat het in 2020 11,4% zal zijn. Volgens de afspraken binnen de EU en de gestelde klimaatdoelen, zou Nederland in 2020 namelijk 14% van haar energie uit duurzame energie moeten halen.

Betaalbaarheid

Onze energierekening lijkt vanaf dit jaar een stijgende lijn te hebben gevonden. De stijgende prijzen voor fossiele brandstoffen en geïmporteerde elektriciteit zorgen voor een steeds hogere factuur van onze energieleveranciers. Nederland is sterk afhankelijk van het buitenland en kan zelf weinig invloed uitoefenen op deze prijsontwikkeling. De betaalbaarheid voor iedere burger in Meierijstad staat dus onder druk. Willen we in Nederland en dus in Meierijstad een stabiele en betaalbare prijsontwikkeling realiseren, dan kan dat alleen als we zelf meer energie gaan produceren op een duurzame manier.

Er is ook nog welvaartsvraagstuk op een meer macroniveau. Alle energie die Nederland nu van elders betrekt (fossiele brandstoffen, elektriciteit, biomassa) wordt betaald. Dat betekent dat er op macro economisch niveau geld uit Nederland verdwijnt. Op het moment dat Nederland zelf in staat is te voldoen aan een groter deel van haar eigen energiebehoefte, dan wordt er minder geïmporteerd en komen de middelen hiervoor ten goede aan de Nederlandse economie. En die wordt daardoor sterker.

De inwoner van Meierijstad

ECM wil haar leden en daarmee de geïnteresseerde burgers van Meierijstad informeren en voorlichten over de duurzaamheidstransitie en wat dit betekent voor de eigen leefomgeving. Hierbij zetten we vooral in op laagdrempelige voorlichting over wat de bewoner zelf kan doen om het energieverbruik omlaag te brengen.

Daarnaast wil ECM haar leden vertegenwoordigen richting de politieke partijen, de gemeente en binnen de Regionale Energie Strategie. Hierbij ziet ECM voor zichzelf een steeds grotere rol weggelegd in het kader van het zogenaamde lokale eigendom en daarmee draagvlak en economische versterking binnen de regio.

De gemeente Meierijstad als onze leefomgeving

Onze leefomgeving bestaat uit een zeer diverse gebied met wonen, handel, retail, vrijetijdsbesteding, industrie, landbouw, veeteelt, natuur, afvalbergen, infrastructuur en noem maar op. Al deze gebieden hebben invloed op en dragen bij aan het (wel of niet) realiseren van de duurzaamheidstransitie. Onze gemeenschap heeft heel erg veel energie nodig. ECM heeft als doelstelling dat de energie die Meierijstad verbruikt, zo veel als mogelijk ook duurzaam wordt opgewekt. En dat bij voorkeur binnen onze eigen gemeentegrenzen. Daarnaast streeft ECM ook een energiemix na. Dat betekent dat de duurzame energie moet worden opgewekt door meerdere bronnen: zon, wind, biomassa (alleen als lokaal gewonnen brandstof) en andere alternatieven.

ECM streeft naar lokaal eigendom. Een zonneweide, windmolen, mest – vergistingsinstallatie of biomassacentrale is niet perse een mooie aanwinst voor de omgeving. Het is echter wel absoluut noodzakelijk om invulling te geven aan de energietransitie. En die energietransitie raakt ons allemaal in onze eigen leefomgeving. Het is belangrijk dat inwoners van Meierijstad dit beseffen, maar ook dat ze zien en merken dat deze vorm van opwekking een directe positieve bijdrage levert aan Meierijstad. En daarom ziet ECM lokaal eigendom als mogelijkheid om een positieve bijdrage aan Meierijstad mogelijk te maken en daarmee ook meer draagvlak te creëren.

Welvaart en economische versterking

In het energielandschap zijn heel veel organisaties actief. Deze zijn vaak niet geworteld in Meierijstad, maar komen ergens anders vandaan van binnen of buiten onze landsgrenzen. Dat betekent dat deze partijen investeren in duurzame opwekking, maar ook dat het grootste deel van het rendement buiten Meierijstad terecht komt. Wij profiteren hier dus niet van als gemeenschap.

Binnen de duurzaamheidstransitie en het opwekken van duurzame energie, wordt nog steeds veel subsidie ingezet. Subsidie die de burger middels de belastingen betaalt. Ook deze subsidie verdwijnt goeddeels buiten de gemeentegrenzen. ECM zou graag zien dat een deel van deze subsidie dan ook weer ten goede komt aan de samenleving in Meierijstad. En dat betekent voor ons, dat bij de ontwikkeling, realisatie en instandhouding lokale partijen moeten worden ingezet. Daarnaast zou een groter deel van het rendement uit opwekking ook direct of indirect ten goede moet komen aan de directe omgeving en daarmee aan de burger in Meierijstad.

Opbouw van de coöperatie

ECM is een coöperatie. Dat betekent dat zij leden heeft. De leden bepalen de strategische koers. De coöperatie kent een dagelijks bestuur en enkele werkgroepen die zich bezighouden met bepaalde activiteiten van ECM. Naast de coöperatie beschikt ECM over een projecten entiteit (Schijndel stroom B.V.). Hierin zijn en worden de actieve projecten ondergebracht. Daarnaast is er naast de coöperatie ook een stichting. De stichting wordt op dit moment gebruikt voor de inzet van de energiecoaches. Jaarlijks vinden er een of twee algemene ledenvergaderingen (ALV) plaats. Op de ALV mogen leden meepraten en meebeslissen over de koers en de activiteiten. Daarbuiten ligt de dagelijkse gang van zaken bij het bestuur van de coöperatie, het bestuur van de stichting en de directie van de projectenentiteit. Op dit moment worden alle inspanningen door onbezoldigde vrijwilligers geleverd.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Lidmaatschap
Algemene ledenvergadering

Onze leden worden twee keer per jaar uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering. In een formeel gedeelte worden onder meer de jaarrekening en bestuursstukken besproken. Het tweede deel van de avond staat in het teken van iets informeels: een presentatie, spel of discussie.

De ledenvergaderingen van 2018 vinden plaats op woensdag 18 april en donderdag 15 november. Om 19.30 uur start beide avonden het officiële gedeelte, waarna om 20.45 uur een publieke bijeenkomst plaatsvindt. Dit gedeelte van de avond is toegankelijk voor alle inwoners van Schijndel (en Meierijstad). Het doel van de avond is om onze leden en geïnteresseerden een inspirerende avond te bezorgen over duurzaamheid. Het programma wordt t.z.t. bekend gemaakt via de Nieuwsflits. De stukken voor de ALV zijn een week voor de vergadering op te vragen via info@energieschijndel.nl.

Veel gestelde vragen (en antwoorden)

Bekijk de veelgestelde vragen, met uiteraard de antwoorden.

Beëindigen lidmaatschap

Beëindigen lidmaatschap

Jammer dat u het lidmaatschap opzegt. Hopelijk wilt u ons laten weten waarom u tot deze beslissing bent gekomen. Uw uitschrijving geldt met ingang van het volgende kalenderjaar.